Pravěk

Lze předpokládat, že první lidé prošli obvodem obce již na sklonku minulé geologické epochy - starších čtvrtohor, asi před 20 000 lety. Pozdější nálezy halštatské mohylové kultury z Katovic jsou prvními přímými doklady pravěkého osídlení obce. Lid jihočeské mohylové kultury se řadí k předchůdcům Keltů, prvního historicky známého národa na půdě Čech. Katovice a okolí obývali keltští Bójové, kteří už dokázali užívat tuhu i zlato z Otavy, 111 km dlouhé řeky, která vzniká na Šumavě soutokem Vydry s Křemelnou. Její jméno patrně pochází z keltského "Atava", což znamená bohatá řeka - a bohatá skutečně byla. V jejích čistých vodách žilo množství ryb, lososi tudy táhli do Vydry, dařilo se tu perlorodce říční a navíc byla řeka plná zlatonosného písku. To vše přispělo ke zvýšenému zájmu našich předků o tuto oblast.

Slovanské osídlení

Naši slovanští předkové osídlili jižní Čechy v sedmém století po Kristu. V devátém století již strmí nad řekou Otavou bájná Katovická hora se svým důmyslným opevněním - hradištěm, chráněným trojnásobnými, místy čtyřnásobnými valy.
Valy na Katovické hoře popsal už v roce 1859 Jan Erazim Wocel, zakladatel české archeologie. Dnes se předpokládá, že zde bývalo původně halštatské, později slovanské hradiště. To ztratilo svůj význam v průběhu 10. století.

KATOVICKÁ HORA
Karel Kuncipál

Ze strmé stráně Hory Vržený kámen se zastavil
až k sedmému století ve zbytcích teplomilné doubravy
našeho letopočtu v zachovalé hájové květeně
vrhám kousek grafitické pararuly a volá:
k planoucím ohništím Toto je tvá krajina
svých slovanských předků tvůj domov jediný
k břehům zlatonosné řeky tvůj klidný kout
k jejím lipanům úhořům lososům tvůj věčně zelený sen
hřejivé slunce i konejšivý stín
Akropolis kde vždycky při měsíčku
čtyřnásobné valy tančí bílé lesní víly
strážní chaty a střílny a zpívají svůj evrgrýn
probleskují staletími

 

Vznik Katovic

Katovice - původně pravděpodobně osada rýžovnická, později trhová, vznikla asi v 9. - 10. století. Mocně vábícím lákadlem byla zlatá zrnka otavského písku, slibující bohatství a moc. Způsobila vznik rýžovnických osad; jednou z nich byla původně i stará trhová osada Katovice, o které je první zmínka v darovací listině knížete Břetislava I. z roku 1045. Ten daroval břevnovskému klášteru některé vesnice v našem kraji, například Kalenice, Kejnice, Krejnice, Škůdru, Zvotoky a další. O Katovicích se v této listině hovoří jako o "osadě, ležící na brodu a chráněné hradiskem". Jméno nepochází od slova kat, tj. popravčí mistr, ale od starého osobního jména Kat - (srovnej Kateřina, Kátla, Katka, Katuška, Kata).

Powered by A.D.