Městys Katovice pro své občany má zřízenou službu zasílání SMS zpráv o dění v obci. Pokud se chcete do systému nově přihlásit, nebo se z něj odhlásit, použijte webovou adresu:

https://www.infokanal.cz/cweb/reg/KATOVICE

Služba je určena pro občany městyse Katovice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.

Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat na podatelně městyse Katovice Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.

Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).

Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.

Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.

Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat městys Katovice, Husovo náměstí 5, Katovice, od 25. 5. 2018, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: +420 541 128 530.

Správce údajů: Městys Katovice

Husovo nám. 5
387 11 Katovice
Tel.: 383 399 163
Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Datová schránka: rd5b5m7

Další kontakty

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

jméno: Martin Trávníček
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaká je odpovědnost správce?

Jako správce Městys Katovice jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy Městysu Katovice. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

K čemu je mi pověřenec?

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v Městysu Katovice, a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce Městysu.

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí § 45 zákona o zpracování osobních údajů (v legislativním procesu) a dodržuje důvěrnost i o stížnostech Čl. 38 odst. 5 ON. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

Jaká jsou Vaše práva?

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v Městysu (odborně řečeno – náš Městys Katovice je zpracovává jako správce), máte právo:

Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export) (podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON). Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“), které zároveň zveřejňujeme v dokumentu ikona souboruSMS ČR Brodek u Přerova protokol o implementaci GDPR. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům na sebe se musíte identifikovat a uvést kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na úřad Městyse dostavte osobně s průkazem totožnosti. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

V obecní nově renovované obřadní síni pořádáme svatby, oslavu významných výročí, vítání občánků a pod. V případě zájmu prosím kontaktujte naši matriku.

 DSC 2210 3 DSC 2207 2 
 DSC 2414  DSC 2416
DSC 2418

Poskytování informací na základě zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustan. § 5 odst. 1 tohoto zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. zveřejňuje městys Katovice tyto informace:

Oficiální název: Městys Katovice

Důvod a způsob založení: Městys Katovice, se sídlem Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice, vzniklo jako právnická osoba – veřejnoprávní korporace na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích) ve znění pozdějších předpisů a podle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (zákon č. 128/200 Sb., § 2 odst. 2).

Organizační struktura:

Podrobné kontakty včetně telefonního čísla a e-mailových adres najdete v sekci kontakty.

Seznam zřizovaných a řízených organizací:

Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice, Školní 284, 387 11 Katovice
příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČ : 75001268, Redizo : 650020511
ředitel : Mgr. Pavel Kohout

Služby Katovice s.r.o., Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice
IČ 260 22 796, DIČ CZ26022796
Jednatel Bc. Jindřich Zdráhal

Kontaktní spojení:

Úřad městyse Katovice, Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice
Úřední hodiny v úřední dny: pondělí, úterý, čtvrtek: 8-11, 12-16
Úřední hodiny v úřední dny: středa: 8-11, 12.00-17, pátek: 8-11, 12.00-14
Telefonní a e-mailový seznam všech pracovníků
Číslo faxu: 383 399 161
ID datové schránky: rd5b5m7
Webové stránky: www. katovice.cz
Informace o provozu elektronické podatelny

Případné platby poukazujte na účet:

platby obyvatelstvo bytové hospodářství: 151844817/0300
platby obyvatelstvo vše ostatní: 123057322/0300

IČ: 002 51 305
DIČ: CZ00251305 – jsme plátci DPH

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně a to i prostřednictvím sítě nebo služby el. komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel městys Katovice. Písemnou žádost lze podat v podatelně úřadu městyse v 1. poschodí budovy úřadu. Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena, že se žadatel domáhá infomace dle tohoto zákona. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště (popř. adresu pro doručování). Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla, popř. adresu pro doručování. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádostí ve smyslu zákona. Pro žádost o poskytnutí informace neexistuje žádný specielní formulář.

Městys Katovice posoudí obsah písemné žádosti a poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí písemné žádosti nebo od jejího upřesnění a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Ze závažných důvodů může být lhůta pro poskytnutí informace prodloužena, nejvýše však o 10 dnů. O tomto musí být žadatel informován.

V případě, že je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání písemné žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel písemnou žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti městyse, žádost se odloží a tuto skutečnost sdělí městys do tří dnů žadateli.

Občané se mohou ve věci podávání informací obrátit na starostu a jeho zástupce. Tito mu v souladu se zákonem poskytnou informaci nebo poradí postup, jak žádanou informaci získat.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti, návrhy, podněty či jiná podání lze podat v podatelně úřadu městyse. Všechna podání jsou opatřena číslem jednacím, datem doručení, jsou zapsána do knihy došlé pošty a přidělena příslušnému zaměstnanci, jehož předmětu činnosti se týkají, event. Starostovi nebo jeho zástupci.

Opravné prostředky:

opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu městyse se podávají prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, odvolání se podává v podatelně úřadu městyse.

Opravným prostředkem proti opatření zastupitelstva nebo starosty v otázkách samostatné působnosti je návrh na jeho pozastavení a podává se Krajský úřad pro Jihočeský kraj.

Pokud došlo rozhodnutím městyse ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s ustan. § 247 občanského soudního řádu žalobu k příslušnému soudu, event. za podmínek stanovených zákonem ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Formuláře:

 • Seznam formulářů dostupných dálkovým způsobem
 • Veškeré formuláře je rovněž možné si vyzvednout osobně na úřadu městyse v úředních hodinách.

Používané a vydané předpisy:

Nejdůležitější předpisy, podle kterých JEDNOTKA postupuje a jedná:

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 368/1992 SB. o správních poplatcích
 • zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Tyto a další obecně závazné právní předpisy, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů, jsou k nahlédnutí na úřadu městyse. S texty předpisů se můžete seznámit na Portálu veřejné správy.

Seznam a znění vydaných právních předpisů

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Městys je oprávněn žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník:

 • každá započatá hodina práce 150,- Kč
 • kopie A 4 jednostranná 2,- Kčkopie A 4 oboustranná 3,50 Kč
 • kopie A 3 jednostranná 4,- Kč
 • kopie A 3 oboustranná 7,50 Kč
 • výtisk z tiskárny počítače 1 stránka 2,50 Kč
 • poštovné dle sazebníku poštovného (požadované doklady se zasílají s modrou doručenkou)
 • Sazebník byl schválen starostou dne 7.1.2011 pro účetní období 2011.
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla vydána.

Licenční smlouvy:

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.:

Powered by A.D.