V obecní nově renovované obřadní síni pořádáme svatby, oslavu významných výročí, vítání občánků a pod. V případě zájmu prosím kontaktujte naši matriku.

 DSC 2210 3 DSC 2207 2 
 DSC 2414  DSC 2416
DSC 2418

Poskytování informací na základě zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dnem 1. ledna 2000 nabyl účinnosti zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustan. § 5 odst. 1 tohoto zákona a vyhlášky č. 442/2006 Sb. zveřejňuje městys Katovice tyto informace:

Oficiální název: Městys Katovice

Důvod a způsob založení: Městys Katovice, se sídlem Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice, vzniklo jako právnická osoba – veřejnoprávní korporace na základě zákona č. 367/1990 Sb. o obcích (tento zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích) ve znění pozdějších předpisů a podle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem pod vlastní majetkovou odpovědností. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (zákon č. 128/200 Sb., § 2 odst. 2).

Organizační struktura:

Podrobné kontakty včetně telefonního čísla a e-mailových adres najdete v sekci kontakty.

Seznam zřizovaných a řízených organizací:

Základní škola a Mateřská škola Katovice, okres Strakonice, Školní 284, 387 11 Katovice
příspěvková organizace s právní subjektivitou
IČ : 75001268, Redizo : 650020511
ředitel : Mgr. Pavel Kohout

Služby Katovice s.r.o., Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice
IČ 260 22 796, DIČ CZ26022796
Jednatel Bc. Jindřich Zdráhal

Kontaktní spojení:

Úřad městyse Katovice, Husovo náměstí 5, 387 11 Katovice
Úřední hodiny v úřední dny: pondělí, úterý, čtvrtek: 8-11, 12-16
Úřední hodiny v úřední dny: středa: 8-11, 12.00-17, pátek: 8-11, 12.00-14
Telefonní a e-mailový seznam všech pracovníků
Číslo faxu: 383 399 161
ID datové schránky: rd5b5m7
Webové stránky: www. katovice.cz
Informace o provozu elektronické podatelny

Případné platby poukazujte na účet:

platby obyvatelstvo bytové hospodářství: 151844817/0300
platby obyvatelstvo vše ostatní: 123057322/0300

IČ: 002 51 305
DIČ: CZ00251305 – jsme plátci DPH

Žádosti o informace:

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně a to i prostřednictvím sítě nebo služby el. komunikací. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel městys Katovice. Písemnou žádost lze podat v podatelně úřadu městyse v 1. poschodí budovy úřadu. Ze žádosti musí být patrné, kterému subjektu je určena, že se žadatel domáhá infomace dle tohoto zákona. Fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště (popř. adresu pro doručování). Právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla, popř. adresu pro doručování. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádostí ve smyslu zákona. Pro žádost o poskytnutí informace neexistuje žádný specielní formulář.

Městys Katovice posoudí obsah písemné žádosti a poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí písemné žádosti nebo od jejího upřesnění a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích. Ze závažných důvodů může být lhůta pro poskytnutí informace prodloužena, nejvýše však o 10 dnů. O tomto musí být žadatel informován.

V případě, že je písemná žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání písemné žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel písemnou žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti městyse, žádost se odloží a tuto skutečnost sdělí městys do tří dnů žadateli.

Občané se mohou ve věci podávání informací obrátit na starostu a jeho zástupce. Tito mu v souladu se zákonem poskytnou informaci nebo poradí postup, jak žádanou informaci získat.

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti, návrhy, podněty či jiná podání lze podat v podatelně úřadu městyse. Všechna podání jsou opatřena číslem jednacím, datem doručení, jsou zapsána do knihy došlé pošty a přidělena příslušnému zaměstnanci, jehož předmětu činnosti se týkají, event. Starostovi nebo jeho zástupci.

Opravné prostředky:

opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu městyse se podávají prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v příslušném zákoně, odvolání se podává v podatelně úřadu městyse.

Opravným prostředkem proti opatření zastupitelstva nebo starosty v otázkách samostatné působnosti je návrh na jeho pozastavení a podává se Krajský úřad pro Jihočeský kraj.

Pokud došlo rozhodnutím městyse ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s ustan. § 247 občanského soudního řádu žalobu k příslušnému soudu, event. za podmínek stanovených zákonem ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

Formuláře:

 • Seznam formulářů dostupných dálkovým způsobem
 • Veškeré formuláře je rovněž možné si vyzvednout osobně na úřadu městyse v úředních hodinách.

Používané a vydané předpisy:

Nejdůležitější předpisy, podle kterých JEDNOTKA postupuje a jedná:

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 172/1990 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 268/1949 Sb. o matrikách
 • zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zákon č. 138/1973 Sb. o vodách
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • zákon č. 368/1992 SB. o správních poplatcích
 • zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Tyto a další obecně závazné právní předpisy, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů, jsou k nahlédnutí na úřadu městyse. S texty předpisů se můžete seznámit na Portálu veřejné správy.

Seznam a znění vydaných právních předpisů

Sazebník úhrad za poskytování informací:

Městys je oprávněn žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

Sazebník:

 • každá započatá hodina práce 150,- Kč
 • kopie A 4 jednostranná 2,- Kčkopie A 4 oboustranná 3,50 Kč
 • kopie A 3 jednostranná 4,- Kč
 • kopie A 3 oboustranná 7,50 Kč
 • výtisk z tiskárny počítače 1 stránka 2,50 Kč
 • poštovné dle sazebníku poštovného (požadované doklady se zasílají s modrou doručenkou)
 • Sazebník byl schválen starostou dne 7.1.2011 pro účetní období 2011.
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad nebyla vydána.

Licenční smlouvy:

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.:

Kalendář (rezervace) tenisového kurtu U Lesa

Žádost o rezervaci kurtu

 

Kalendář (rezervace) tenisového kurtu U Lesa

žádost o rezervaci kurtu

Provozní řád

Návštěvníci tenisových kurtů platí za pronájem kurtu takto:

 • Jednorázový pronájem dvorce: 50,- Kč/ 1 hod

Poplatek se hradí na úřadu městyse, kde zájemce zároveň obdrží klíč s číslem, který po ukončení hry vhodí do schránky na tenisové hale (boudě). Pokud klíč nevrátí, je povinen uhradit celosezonní předplatné.

 • Celosezonní předplatné: 700,- Kč

Platí pro všechny pravidelné hráče s možností rezervace, hráči vlastní klíč na celou sezonu. Platbu je možné provádět na úřadu městyse v pracovní dny:

Po, Út, Čt:    8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
St: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
Pá: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
 1. Předplatitelé a hráči mají právo hrát i s nejbližšími rodinnými příslušníky.
 2. Ihned po zaplacení celosezonního poplatku předplatitel převezme na úřadu městyse klíče od kurtu.
 3. Zájemce o hru si vstup na kurt zarezervuje na webu www.katovice.cz, v sekci „Tenisový kurt U Lesa“, kde ihned vidí dostupnost, případně na úřadu městyse při placení poplatku.

Povinná úprava tenisových kurtů

Před zahájením kurtu je každý povinen kurt pokropit, po hře je každý povinen kurt po sobě upravit - nerovnosti nejprve srovnat hrablem a následně zamést celou plochu kurtu až k oplocení koštětem, omést lajny a celý kurt opět pokropit. Odhazování odpadků a jiné znečišťování kurtu je přísně zakázáno. Při nedodržení těchto pravidel je klub oprávněn odmítnout následný pronájem tenisového kurtu danému uživateli.

Užívání tenisových kurtů

Tenisový kurt slouží pouze k tenisu. Nelze jej používat k provozování jiných míčových her (volejbal, nohejbal). Na kurt je vstup povolen pouze ve vhodné tenisové obuvi - hladká podrážka bez výčnělků a dutin. Na kurtu je zakázáno kouření, vodění psů, vjíždění a odkládání kol, odhazování odpadků a jiné znečišťování kurtu.

Powered by A.D.